Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky nákupy, objednávky, dodávky a ďalšie služby od predávajúceho Peter Holovka- PEPDR IČO: 40117740, DIČ: 1030344403

Povinnosti predávajúceho
Predávajúci sa zaväzuje zákazníkom dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3. Tovar, ktorý nie je v čase objednávky na sklade, je možné nahradiť alternatívnym tovarom až po telefonickom alebo písomnom odsúhlasení zo strany zákazníka.

Predávajúci nezodpovedá za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávnou udanou adresou prijímateľa.
2. Za poškodenie zásielky zavinené kurierom.
3. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôže považovať za oprávnenú reklamáciu.

Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek závad, tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúceho.

Objednávanie tovaru
1. Náležitosti objednávky tovaru
Pre záväzné potvrdenie objednávky, musí objednávka obsahovať nasledujúce náležitosti:
· Typ, presný názov tovaru a počet kusov
· Cenu s DPH (resp.bez DPH)
· Priezvisko a meno (fyzické osoby), obchodné meno (právnická osoba), vrátane IČO a DIČ spoločnosti (ak je platca DPH)
· Kompletná adresa sídla spoločnosti alebo fyzickej osoby (ulica, číslo, mesto, PSČ)
· Kompletná adresa doručenia (ulica, číslo mesto, PSČ) – ak je iná ako sídlo spoločnosti
· Spôsob dopravy resp. prevzatie tovaru
· Kontaktný telefón e-mail (pre prípadné spresnenie objednávky)

2. Forma platby
Online platby – Global Payments

3. Spôsob objednávania
· Objednávať si môžete aj prostredníctvom zaslania objednávky e-mailom na e-mailovú adresu napoje@pepdr-cannabis.sk
· Objednávať si môžete aj telefonicky 0944 361717

4. Spôsob dodania tovaru
· Zásielková služba (kuriér) – dodávku tovaru realizuje náš zmluvný partner, ktorý Vás pred dodaním zásielky kontaktuje. Poplatok na zásielkovú službu je stanovený podľa hmotnosti objednávky

5. Spôsob reklamácie tovaru
Kupujúci má možnosť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky vrátiť tovar, ktorý vykazuje známky poškodenia alebo nie je v súlade so špecifikáciou produktu. Výhrady voči kvalite alebo množstvu musí písomne uplatniť pri prevzatí zásielky a reklamáciu písomne zaslať predajcovi najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru.

Záverečné ustanovenia
Predajca má vyhradené právo tieto obchodné podmienky dopĺňať a meniť iba po vzájomnom odsúhlasení kupujúcim. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými a právnymi predpismi v Slovenskej republike. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami.